هر باتری را بر اساس واکنش شیمیایی درون آن تعریف می‌کنند. آنچه که در باتری برای تبدیل دو صورت انرژی رخ می‌دهد، حاصل تبادل الکتریسیته شارژ شده بین یون‌ها است که در دو الکترود جداگانه حاصل می‌شود.

بدین صورت که یک الکترود یون آزاد کرده و الکترود دیگر الکترون جذب می‌کند و این گونه مسیر بسته جریانی به وجود می‌آید.

بدین گونه هر سلول الکترو شیمیایی را می‌توان تشکیل یافته از سه عنصر به حساب آورد: الکترودهای مثبت (آند) و منفی (کاتد) و الکترولیت.

در صورتی که سلول‌های الکتروشیمیایی به صورت سری به یکدیگر وصل شوند، باتری حاصل شده دارای سطح ولتاژ بیشتری نسبت به سلول‌هاست و در صورتی که سلول‌ها به صورت موازی به یکدیگر وصل شوند، توان بیشتر خواهیم داشت.

توصیه ای برای نگهداری بهتر باتری خودرو

مواردی مانند نصب چراغهای مه شکن و یا قرار دادن چراغهای اضافی برای خودرو، می تواند فشار زیادی به باطری و دینام آورده و عمر باتری را کم کند.

وقتی خودرو به هر دلیلی خاموش میشود، قبل از استارت دوباره، حتما چراغهای خودرو را خاموش کنید.