Capacity : 50Ah , 55Ah , 60Ah , 60Fx , 66Ah , 70Fx , 74Ah , 88Ah , 90Ah , 100Ah , 120Ah , 120N , 150Ah , 170Ah , 200Ah

Sort : LM / GC / GA / Calcium

Usage : Automobile

این گروه از باتری های خودرو که معروف به باتری های اسیدی هستند در تنوعی از آمپرهای مختلف از ۵۵ آمپر تا ۲۰۰ آمپر و قابل نصب بر روی خودروهای سبک و سنگین می باشند.